Vedtægter

Mariagerfjord Erhvervsklub - en dynamisk klub ved fjorden.

VEDTÆGTER for Mariagerfjord Erhvervsklub.

§ 1:  Vision og Mission

Mariagerfjord Erhvervsklub ( M.F.E. ) er en erhvervsklub, hvor alle kan blive medlem, der kan bidrage med relevant brancheindsigt fra egen branche og bidrage til socialt og kammeratlig samvær.

VISION:

Være et inspirerende og aktivt pusterum i hverdagen

Udvikle kammeratskab og socialt samvær medlemmerne imellem

Klubben skal være et fristed for medlemmernes ideer og tanker

Fortsat udbygge og fastholde vor lyst og evne til forandring og fornyelse

MISSION:

Tilstræbe en medlemskreds der er bredt repræsenteret fra erhvervsbrancher og offentlige virksomheder og instanser

Gennem foredragsholdere og indlæg fra medlemmer at deltage aktivt i samfundsdebatten

Få større indsigt i andre branchers problemstillinger

Ud fra visionen om en forsat lyst til fornyelse og forandring sikre, at M.F.E. medlemmer løbende fornyer sig og derved sikre, at M.F.E. fortsat tilpasser sig den verden, vi lever i og fremover vil komme til at leve i.

§ 2:  Ledelse af Mariagerfjord Erhvervsklub

M.F.E. ledes af en 4 personers bestyrelse.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af Formand, næstformand og sekretær

Kasserer skal være en af ovennævnte eller kan vælges udenfor bestyrelsen og indtræde som 4. medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen planlægger aktiviteter på møder, indkalder og gennemfører møder, varetager sekretariatsfunktion, håndtering af nyoptagelser, administration, økonomi og øvrige opgaver i regi af klubben, jfr også § 4. Bestyrelsen kan i fornødent omfang involvere andre af klubbens medlemmer i de konkrete aktiviteter.

Ovennævnte vælges efter bestemmelser i § 3 for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer vælges på ulige år og 2 medlemmer vælges på lige år. (I 2013 vælges dog 4 personer til bestyrelsen – heraf 2 for 1 år.)

Hvert år vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen.

§ 3:  Generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med mødet i februar måned.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab og budget
  4. Forslag fra bestyrelsen / indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen (hvert år vælges 2 personer for 2 år)
  6. Evt. valg af kasserer
  7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (vælges for 1 år ad gangen)
  8. Valg af revisor
  9. Fastlæggelse af kontingent
  10. Eventuelt

Den nye bestyrelse konstituerer sig inden førstkommende møde efter generalforsamlingen.

Udtræder et bestyrelsesmedlem midt i en periode, indtræder suppleanten for den afgåendes resterende tid i bestyrelsen.

§ 4:  Bestyrelsens ansvar og pligter

Det påhviler Formanden at lede M.F.E., herunder klubmøder og bestyrelsesmøder i henhold til klubbens vedtægter.

Sekretæren eller kasserer fører medlemslister og medlemskartotek med medlemsfoto.   Herunder til- og afgang af medlemmer.  Sekretæren er referent på klub- og bestyrelsesmøder samt udfører i øvrigt det arbejde, der sædvanligvis påhviler en sekretær.

Bestyrelsen forestår udsendelse af mødeprogram.

Kassereren skal føre klubbens regnskab. Herunder forestå kontingentopkrævning.

Klubbens midler skal indestå på en konto i et af bestyrelsen anvist pengeinstitut, og kassereren skal på et hvilket som helst tidspunkt, det måtte ønskes af bestyrelsen, kunne aflægge regnskab for klubbens indtægter og udgifter.

§ 5:  Møder

M.F.E.møder afholdes den første Mandag i hver måned kl. 17.30, med mindre bestyrelsen for  en måned af gangen måtte bestemme andet.

Mødet påbegyndes med information om næste møde, generel information m.m.

Senest kl. 17.45 afvikles indlæg / foredrag / aktivitet, som afsluttes senest kl. 18.45

Herefter er der spisning som afsluttes ca. kl. 19.30

Spisning afregnes ½ årligt sammen med kontingent.

Bordplan for møder foregår efter et nummersystem, som hvert medlem trækker ved ankomst til mødet.

Generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med mødet i Februar måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning eller såfremt 50% af medlemmerne ønsker det.

Generalforsamling og ordinære møder er beslutningsdygtige ved almindeligt stemmeflertal uanset antal fremmødte.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst en gang i kvartalet efter formandens nærmere indkaldelse.

Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

§ 6:  Kontingent

Kontingent betales halvårlig forud pt. kr. 1.500,00 inkl. fortæring.

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling

§ 7:  Regnskab og Økonomi

Kassereren skal hvert år udarbejde et regnskab over indtægter og udgifter samt status.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Senest 1 måned efter regnskabsafslutning skal det forelægges Bestyrelsen.

Endvidere udarbejder Kassereren budget for det kommende år.

Regnskabet revideres af den af klubben valgte revisor.

Regnskabet fremsendes til klubbens medlemmer senest 1 uge før generalforsamlingen.

§ 8:  Optagelse af nye medlemmer

Bestyrelsen eller de enkelte medlemmer kan stille forslag om et nyt medlem.

Der er mulighed for, at der kan indmeldes flere medlemmer fra samme branche.

Forslag fremsendes til bestyrelsesformanden pr E-mail.

Bestyrelsen tager herefter stilling til, om det foreslåede medlem opfylder betingelsen for at blive medlem i henhold til § 1.

Opfylder det foreslåede medlem betingelserne for medlemskab udsendes en orientering til alle medlemmer.

Inden for 2 uger har medlemmer mulighed for at gøre indsigelse over det foreslåede nye medlem.

Et medlem har vetoret overfor indmeldelse af nye medlemmer med begrundet indsigelse overfor bestyrelsen.

Der skal være mindst 35- og højst 60 medlemmer i klubben

§ 9:  Vedtægtsændring

Ændring af klubbens vedtægter kan ske på den årlige generalforsamling ved simpelt stemmeflertal, forudsat at 2/3 medlemmer er til stede.

Forslag til ændringer skal skriftlig fremsendes til bestyrelsesformanden 14 dage før generalforsamlingen.

Såfremt der ikke er fremmødt 2/3 af medlemmerne, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling senest ved næste klubmøde, hvor forslag kan vedtages ved simpelt stemmeflertal.

Vedtaget  den  03-03-03
Bestyrelse: Erik B. Kjeldsen, Per Andersen, Anton Sørensen

Revideret på den ordinære generalforsamling den 2. februar 2009.
Bestyrelse: Frank P. Skov, Jørgen Ravn, Mogens Jespersen

Revideret på den ordinære generalforsamling d 4. februar 2013
Bestyrelse: Antonino Oliveto, Erik B. Kjeldsen, Morten Knudsgaard, Jan I. Jensen.